Privacy verklaring

GOmatch gastouderbureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

BEGRIPSBEPALINGEN

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht  of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;

 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;

 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens

 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens 

 

BEREIK

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van ouders, gastouders, kinderen, klanten, maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GOmatch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GOmatch, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/ inschrijfformulier op de website aan GOmatch verstrekt. GOmatch kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • Uw voor- en achternaam

 • Uw adresgegevens

 • Uw telefoonnummer

 • Uw e-mailadres

 • Uw geboortedatum

 • Uw geslacht

 • Uw locatiegegevens

 • BSN nummer

 • Bankrekeningnummer

 • Gegevens over godsdienst of levensovertuiging

 • Gezondheid

 • Strafrechtelijke persoonsgegevens (in de vorm van een VOG)

 • Gegevens over uw activiteiten op de website

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website te maken/ te krijgen, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging.

 

Wel worden gegevens gevraagd als het BSN nummer, gegevens over godsdienst of levensovertuiging (indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst), gezondheid en strafrechtelijke persoonsgegevens. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gevraagd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gomatch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

GEGEVENSVERWERVING

Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, is het duidelijk voor betrokkene aan wie de gegevens worden verstrekt (doordat het duidelijk is dat betrokkene zich op de website van GOmatch bevindt of doordat verantwoordelijke haar identiteit kenbaar maakt) en wat het doel is van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent)

 

Gegevens die door u verstrekt worden bij het invullen van een contactformulier worden door u bevestigd zodra u op de ‘verzend’ button klikt. U geeft daarmee toestemming voor het verwerken van uw gegevens op de wijze zoals verder in dit reglement wordt aangegeven.

 

Gegevens die door u verstrekt worden bij het invullen van een schrijfformulier worden door u bevestigd door op de bevestigingsbutton te klikken. U krijgt dit, omdat het hier gaat over meerdere persoonsgegevens die voor langere termijn of een specifieke dienst gebruikt worden.

 

Indien op andere wijze gegevens van u worden verworven krijgt u na de verwerving en de verwerking ervan een bericht waarbij u, afhankelijk van de soort persoonsgegevens en het doel ervan, uw toestemming kunt bevestigen of uw gegevens kunt verwijderen.

 

WAAROM GOmatch GEGEVENS NODIG HEEFT

 • Inschrijven vraagouders en gastouders die zich aanmelden – (uitvoeren contractuele overeenkomst)

 • Bemiddeling, begeleiding, en organiseren van opvang van het kind – (uitvoeren contractuele overeenkomst)

 • Communicatie – nieuwsbrief vraagouders (na toestemming), nieuwsbrief gastouders, telefonisch contact en mailcontact met gastouders ouders, voogden en verzorgers van kinderen (uitvoering contractuele overeenkomst)

 • Financiële afhandeling – Facturen en jaarverslagen, doen van betalingen en innen van vorderingen die samenhangen met de opvang (uitvoering contractuele overeenkomst).

 • Informatie verstrekken – via contact formulier (toestemming)

 • Aanvragen subsidie – (gerechtvaardigd belang)

 • Behandelen geschillen – (uitvoeren contractuele overeenkomst)

 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole – (gerechtvaardigd belang)

 • Uitvoering of toepassing van een andere wet – (wettelijke verplichting).

 • Inschrijven, betalen, begeleiden en instrueren werknemers – (uitvoeren contractuele overeenkomst, wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen)

 

Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij met wie GOmatch een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

In de bijlage is een omschrijving toegevoegd waarin staat voor welke doeleinden per verwerking  gegevens worden verzameld.

 

Communicatie

GOmatch verwerkt ook persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en als het hoort bij de overeenkomst die u bent aangegaan, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij met wie GOmatch een verwerkersovereenkomst heeft

afgesloten.

 

GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.

 

Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

 

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 

GOmatch maakt geen automatische profielen uit verkregen persoonsgegevens en er vind ook geen geautomatiseerde besluitvorming plaats a.d.h.v. verkregen persoonsgegevens of profielen.

 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. De

 • gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een dienst of het sluiten van een overeenkomst;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een algemeen belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

GOmatch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GOmatch) tussen zit.

   

HOE LANG GOmatch GEGEVENS BEWAART

GOmatch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sollicitatiegegevens worden, indien geen arbeidscontract wordt aangegaan, maximaal 4 weken bewaard. Uw gegevens worden niet langer dan 8 weken bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen word voor de administratie onderdelen waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt deze wettelijke bewaartermijn gehanteerd en voor het overige een bewaartermijn van 2 jaar.

 

DELEN MET ANDEREN

GOmatch verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (u wordt dan vooraf geïnformeerd hierover), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gomatch.nl.

 

Dataportabiliteit

Ook heeft u recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid), waarbij u uw (automatisch) verwerkte gegevens op kunt vragen en in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm van ons overhandigt krijgt, zodat u deze gegevens zelf aan anderen kunt verstrekken. Als u aanspraak wilt maken op dit recht doet u een verzoek hiertoe via info@gomatch.nl

 

Bezwaar verwerken en intrekken toestemming

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit bezwaar indienen door uw bezwaar te sturen naar info@gomatch.nl.

Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u altijd schriftelijk intrekken door een verzoek te sturen naar info@gomatch.nl

 

Reactietermijn

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

GOmatch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren.

 

Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

BEVEILIGEN

GOmatch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GOmatch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Naast passende functionele beveiligingsmaatregelen, zoals wachtwoorden, back-ups en veiligheidscertificaten neemt GOmatch ook een aantal organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder (deze opsomming is niet limitatief):

-       Alleen houder is verantwoordelijk voor de gegevens en kan in eerste instantie als enige bij alle gegevens

-       Anderen sluiten eerst een overeenkomst met houder voor zij bij (een deel van) de gegevens kunnen

-       Anderen mogen alleen bij gegevens die zij echt nodig hebben , de rest is afgeschermd

-       Geheimhoudingsbeding wordt gesloten met boeteclausule

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GOmatch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GOmatch op via info@gomatch.nl.

   

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

www.gomatch.nl is een website van GOmatch.

De verantwoordelijke is Annegré Wijkstra

 

De verantwoordelijke van GOmatch is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Langebuorren 1, 9051 BD Stiens

Vestigingsadres: Langebuorren 1, 9051 BD Stiens

E-mailadres: info@gomatch.nl

Telefoon: 058-8441843 / 06-45460634

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01117019

 

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij GOmatch het geval is.

 

De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

 

ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): http:// wetten.overheid.nl/BWBR0011468/

 

tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): http:// www.privacy-regulation.eu/nl/index.htm

 

de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl